Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 550.000,00 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 5500 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy udział. Gmina Bytów objęła całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka zarzadza obiektami:

•Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. 

•Budynki budowlane tworzące Kompleks Sportowo – Rekreacyjny wraz ze stadionem miejskim